In het najaar van 2014 hebben wij u al geïnformeerd over de voorbereidingen die wij aan het treffen waren voor een BOPZ-erkenning voor de woongroepen. Zoals u bekend beschikt Rustoord sinds een aantal jaren over een drietal woongroepen van ieder tien dementerende cliënten. De intramurale ouderenzorg richt zeer meer en meer op de meest kwetsbare ouderen. Bewoners die dusdanig verward raakt dat zij in het verleden naar een verpleeghuis moesten, kunnen veelal nu ook binnen ons woonzorgcentrum blijven wonen.
Met ingang van 1 januari jongstleden hebben onze woongroepen een BOPZ-erkenning ontvangen van de Inspectie voor de Gezondheidzorg. Dit is iets wat je niet zomaar krijgt, de inspectie kijkt vooraf na op welke manier wij de veiligheid hebben gewaarborgd voor bewoners die verward zijn. Op basis van die informatie neemt de minister uiteindelijk het besluit een BOPZ-erkenning af te geven. Ook zal er een toekomst een controlebezoek van de Inspectie volgen in de praktijk.

De inzet van vrijheidsbeperkende maatregelen zal op basis van onze visie zoveel mogelijk worden beperkt en op individueel niveau plaatsvinden conform hedendaags landelijk beleid. Binnen Rustoord worden alleen vrijheidsbeperkende maatregelen ingezet wanneer de huisarts en de eerste contactpersoon hiervan op de hoogte is. En ook niet langer dan strikt noodzakelijk. Dit betekent dan ook dat de afdelingen niet structureel gesloten zijn. Zowel bewoners met als zonder BOPZ-erkenning kunnen verblijven op onze woongroep, zoals dat ook nu het geval is. Alle betrokken medewerkers van de afdelingen zijn geschoold op dit thema en dit zal cyclisch worden onderhouden. Tevens is er domotica, zoals dwaaldetectie, beschikbaar om hen waar nodig te ondersteunen. Wat merkt u van de BOPZ erkenning in praktijk? Waarschijnlijk zeer weinig, u kan waarnemen dat op alle 3 de deuren van de woongroepen die ingang hebben naar trappenhuizen de mogelijkheid momenteel bestaat om deze afzonderlijk van elkaar te sluiten en er een code slot is geplaatst om dan wanneer een deur gesloten is deze met code te openen!

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van bovenstaande informatie of over de woongroepen in het algemeen, dan kunt u contact opnemen met de teamleider Janine van Duijvenvoorde via telefoonnummer 0252-417050.